Vedtægter

Vedtægter for Danske Skønlitterære Forfattere

§1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Danske Skønlitterære Forfattere, og dens hjemsted er København.

§2 FORMÅL

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser.

§3 MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur o.l. – der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen aner- kendt andet regi. Studerende, der er optaget på Forfatterskolen, kan optages som associerede medlemmer af Danske Skønlitterære Forfattere.

Associerede medlemmer kan ikke:
• Stemme på generalforsamlingen.
• Opstille til bestyrelsen eller være stiller for kandidater til bestyrelsen.

Associerede medlemmer kan optages som egentligt medlem af Danske Skønlitterære Forfattere, når betingelserne herfor er opfyldt.

Ansøgning om optagelse sendes skriftligt til bestyrelsen, bilagt fornøden dokumentation. Ansøgningen behandles af et udvalg nedsat af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer den endelige afgørelse.

En ikke imødekommet ansøgning om optagelse kan af ansøgeren kræves bragt til afstemning på en ordinær generalforsamling, når forslaget herom er indgået til bestyrelsen senest 1. marts.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og med mindst tre måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

Foreningen, ved dennes bestyrelse, kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet overtræder foreningens vedtægter eller aftalebestemmelser eller på anden måde handler åbenbart i strid med foreningens interesser og/ eller beslutninger. Et ekskluderet medlem er berettiget til at indbringe afgørelsen for førstkommende generalforsamling. Indbringelsen for en generalforsamling har ikke opsættende virkning.

§4 KONTINGENT

Ændringer i kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, dog undtaget anliggender, der afgøres ved urafstemning.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel og omfatter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Regnskab
4. Budget
5. Eventuel ændring af kontingentbeløbet
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
7. Meddelelse om opstillede kandidater til bestyrelsesvalget
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet under dagsordenen pkt. 6, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal vedlægges indkaldelsen.

§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 10% af foreningens medlemmer kræver det. Kravet skal være ledsaget af en skriftlig motiveret dagsorden, der som første punkt har valg af dirigent.

Indkaldelse skal ske efter de i §5 angivne retningslinier, dog således at generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§7 STEMMEAFGIVELSE

Stemmeberettiget på en generalforsamling er medlemmer, som har indbetalt fuldt kontingent, eller som har indgået en afdragsordning. Et medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt gældende for en generalforsamling. Et tilstedeværende medlem kan højst repræsentere tre fraværende medlemmer. Alle afgørelser træffes – når ikke andet er bestemt i nærværende vedtægter – ved simpelt stemmeflertal. Afstemning foretages ved håndsoprækning, med mindre dirigenten, et flertal af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer eller mindst 20% af de på generalforsamlingen repræsenterede, forlanger skriftlig afstemning.

§8 BESTYRELSE, VALG

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 og højst 9 personer, som vælges for 2 år.

Af den første gang valgte bestyrelse er 4 på valg ved første ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 3 suppleanter.

Kandidater til bestyrelsen skal opstilles af mindst 5 medlemmer. Kun kandidater, der har erklæret sig villige til at modtage valg, kan opstilles. Et medlem kan højst være stiller for 3 kandidater.

Sammen med oplysning om kandidatens stillere udsendes en liste med navne på de opstillede kandidater inden 14 dage efter generalforsamlingen til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Denne liste er medlemmernes valgseddel.

Hvert medlem kan højst stemme på et antal kandidater svarende til det antal bestyrelsesposter, der er på valg. Det antal kandidater, svarende til ledige bestyrelsesposter, der opnår flest stemmer, er valgt. Af de resterende kandidater er de 3, der opnår flest stemmer valgt til suppleanter.

Valgsedlen skal – for at være gyldig – være foreningens statsautoriserede revisor i hænde senest 14 dage efter afsendelsen.

§9 BESTYRELSE, VIRKE OG KOMPETENCE

Senest 4 uger efter valg indkaldes bestyrelsen til konstituerende møde. Bestyrelsen konstituerer sig selv som kollektiv ledelse eller med forperson og næstforperson m.v. inden udgangen af juni måned og fungerer indtil konstituerende møde det følgende år.

Bestyrelsens forretningsorden:
1. Forpersonen indkalder til bestyrelsesmøde, så vidt muligt 1 gang om måneden. 3 medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til møde.
2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede.
3. Forpersonen leder møderne. Bestyrelsens beslutninger træffes i mangel af anden regel ved simpel stemmeflerhed.
4. Sekretæren fører referat over bestyrelsesmøderne. Det skriftlige referat udsendes sammen med mødeindkaldelse og godkendes på følgende bestyrelsesmøde.
5. Før hver generalforsamling gennemgår bestyrelsen udkastet til forpersonens beretning for det forgangne år og et oplæg til foreningens politik for den kommende periode. Ligeledes gennemgås foreningens årsregnskab.

Bestyrelsen varetager samtlige foreningens anliggender og udpeger repræsentanter til diverse udvalg, offentlige organer o.l. Bestyrelsen kan på medlemmernes vegne indgå kollektive aftaler, jvf. § 10.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og lade medlemmer eller særligt sagkyndige, som ikke behøver at være medlemmer tiltræde sådanne arbejdsudvalg.

Bestyrelsen kan antage og afskedige aflønnet personale og fastsætte vilkårene herfor, ligesom bestyrelsen kan oprette og drive et sekretariat, hvis arbejdsopgaver og øvrige forhold fastlægges af bestyrelsen.

§10 KOLLEKTIVE AFTALER

Bestyrelsen kan på medlemmernes vegne og med bindende virkning for medlemmerne indgå kollektive aftaler samt overenskomster med offentlige organer og brugere eller sammenslutning af brugere om udnyttelse af værker, som medlemmerne i henhold til ophavsretslovgivningen eller på andet grundlag har rettigheder til, samt om vilkårene herfor.

Bestyrelsen kan for nærmere angivne områder ved kollektiv aftale overlade forvaltningen af aftaler og overenskomster til særlige organisationer eller institutioner. Det kan ved aftale mellem foreningen og omtalte organisationer/ institutioner bestemmes , at sådan forvaltning af et medlems rettigheder skal vedvare i op til et år efter medlemmets udtræden af foreningen, og at eventuelle tvister vedrørende forvaltningen endeligt og bindende for medlemmet og foreningen afgøres ved voldgift.

Såfremt en kollektiv aftale om forvaltning ophører, kan generalforsamlingen vedtage, at medlemmernes forvaltningspligt gennem foreningen i henhold til pågældende aftale uden videre anses for bortfaldet.

§11 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af forpersonen, eller ved dennes fravær af næstforpersonen, og 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§12 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§13 BISTAND TIL MEDLEMMER

Bestyrelsen tilbyder foreningens fuldgyldige medlemmer rådgivning i forhold, der har relation til deres litterære produktion, såsom ophavsretsspørgsmål, kontraktforhold, skattemæssige problemer o.l.

Associerede medlemmer har ret til :
• At deltage i medlemsmøder og faglige kurser.
• At modtage Danske Skønlitterære Forfatteres medlemsblad og mulighed for optagelse af indlæg.
• At bruge Danske Skønlitterære Forfatteres tilbud til debutanter og studerende.
• At få rådgivning i forbindelse med forfattervirksomheden, f.eks. vejledning ved kontraktunderskrivelse.

§14 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring af vedtægter kan alene ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til ændring skal tilgå medlemmerne sammen med indkaldelse til pågældende generalforsamling.

Til vedtagelse af vedtægtsændringerne kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor.

§15 OPLØSNING

Foreningens opløsning kan alene ske på en i den anledning indkaldt generalforsamling; indkaldelse sker med sædvanligt varsel.

For at gyldig beslutning om opløsning af foreningen skal kunne tages kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på mødet, og at mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer for opløsningsforslaget.

Såfremt ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes til en ny generalforsamling med sædvanligt varsel, og denne generalforsamling vil, uanset antallet af repræsenterede, kunne vedtage opløsningsforslaget med 2/3 af de stemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Den generalforsamling, hvor opløsningen vedtages, afgør hvorledes der skal forholdes med foreningens midler.

Således korrigeret på foreningens ordinære generalforsamling 30. april 2022