GDPR

Information om behandling af personoplysninger og dine rettigheder (GDPR)

1. Danske Skønlitterære Forfatteres formål med at behandle oplysninger

Danske Skønlitterære Forfattere indsamler, behandler og videregiver personoplysninger om medlemmer og andre til brug for udførelse af foreningens aktiviteter i henhold til foreningens formål, jf. foreningens vedtægter, herunder medlemsadministration, kontingentopkrævning, juridisk rådgivning, pleje af det enkelte medlems interesser, til brug for deltagelse i kurser og arrangementer samt ved behandling af legatansøgninger og deltagelse i konkurrencer.

2. Afgivelse af oplysninger ved indmeldelse i Danske Skønlitterære Forfattere og afgivelse af samtykke

Det er et krav for at være medlem af Danske Skønlitterære Forfattere, at du afgiver de oplysninger, der fremgår som obligatoriske af indmeldelsesbrevet. Dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail og eventuelle hjemmeside indgår i Danske Skønlitterære Forfatteres medlemsliste, som vi bruger til intern brug, herunder videregiver til andre medlemmer i foreningen eller til lærere, bibliotekarer eller andre med et professionelt formål, der ønsker kontakt. Du har dog mulighed for at bede om at få hemmeligholdt dine kontaktoplysninger. Dit personnummer bruger vi til at indberette dit kontingent til SKAT, således at du har mulighed for at opnå fradrag for dit kontingent. Dit personnummer vil aldrig blive offentligt tilgængeligt, og vi videregiver det alene i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen eller dit samtykke.

3. Materiale og kommentarer som du selv har gjort offentligt tilgængeligt

Danske Skønlitterære Forfattere er ikke ansvarlig for det materiale, som du lægger ud på offentligt tilgængelige fora, såsom f.eks. kommentarer på foreningens profil på Facebook eller andre sociale medier. Du alene indestår for rigtigheden i oplysningerne samt de ophavsretlige klareringer mv. Danske Skønlitterære Forfattere forbeholder sig ret til at kunne fjerne materiale eller kommentarer helt eller delvist fra de fora, som vi administrerer.

4. Anden indsamling og behandling af personoplysninger

Danske Skønlitterære Forfattere kan indsamle og behandle personoplysninger om medlemmer og andre til andre specifikke formål, i det omfang det er i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Vi modtager f.eks. ansøgninger til jobopslag eller om økonomisk støtte, og her sker behandlingen af personlige oplysninger enten i henhold til den aftale, som ansøgningen og vores stillingtagen til den udgør, eller evt. et indhentet samtykke.

5. Om tilbagekaldelse af samtykke til behandling af oplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger ved henvendelse til Danske Skønlitterære Forfatteres sekretariat. Tilbagekaldelsen vil få virkning for fremtiden og det kan betyde, at vi ikke er i stand til at have dig som medlem længere eller imødekomme en ansøgning fra dig, da vores adgang til at behandle personoplysninger fremadrettet vil blive begrænset. Vi vil I så fald kontakte dig med henblik på at meddele dig, hvilke behandlinger vi ikke længere kan foretage uden dit samtykke og hvilke konsekvenser det vil for din relation til foreningen.

6. Ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig

Hvis du ønsker information om, hvilke oplysninger foreningen har registreret og behandler om dig, så kan du henvende dig til Danske Skønlitterære Forfatteres sekretariat. Det er muligt at vi vil bede dig om at fremsende skriftlig dokumentation for at sikre din identitet. Vi vil besvare din henvendelse inden for en måned. Viser der sig at være fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, eller er de vildledende, vil vi rette dem efter din anmodning til sekretariatet. Du kan også anmode os om at få oplysninger begrænset eller slettet, såfremt du mener, at vores registrering eller behandling er for vidtgående. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til, om din anmodning kan imødekommes helt eller delvist. Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger om dig.

7. Anvendelse af cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside www.forfattere.org til indsamling af oplysninger om trafikken på vores hjemmeside. Vi anvender alene informationerne statistisk til at for forbedre brugeroplevelsen af vores hjemmeside.

8. Hvor længe beholder vi indsamlede oplysninger

Danske Skønlitterære Forfattere beholder indsamlede oplysninger så længe de er relevante eller nødvendige for at opfylde forpligtelserne over for vores medlemmer, foreningens formål og lovgivningens forpligtelser. Vi bevarer som udgangspunkt de fleste indsamlede oplysninger om dig, så længe du er medlem. Vi opdaterer oplysningerne løbende, og er herunder også afhængig af din hjælp til at meddele os f.eks. nye kontaktoplysninger. Der er dog en række behandlinger, hvor vi sletter oplysninger, når der er gået et vist tidsrum efter behandlingens afslutning, f.eks. juridiske sager, og du kan derfor ikke regne med, at vi opbevarer dine oplysninger for dig for altid.

Ved afslutning af medlemskab af foreningen begrænser eller sletter vi således de oplysninger, som vi har registreret og behandler om dig, efterhånden som det er nødvendigt.

Peter Adolphsen, forperson 

september 2021